TƯỞNG NIỆM ANH TÂM TRÍ NGUYỄN THÁI CƯỜNG

LỜI BBT: Huynh Trưởng Tâm Trí Nguyễn Thái Cường , HTr cấp Tín GĐPTVN sinh hoạt tại GĐPT tỉnh Lâm Đồng đã tự thiêu ngày 02.11.2012 tại Đài Lục Hòa, trại trường GĐPTVN dưới tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, trong di thư anh để lại anh viết “…cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn, tứ chúng đồng tu, nguyện cho nước nhà hưng thịnh, đạo pháp bền lâu, gia đình an lạc, tai ách tiên trừ…”

                                     TƯỞNG NIỆM ANH TÂM TRÍ

                                 Thiêu mình châm lửa trước Như Lai (1)

                                 Anh xã báo thâmn dưới Phật Đài

                                 Cầu đại Hội lam tròn chí nguyện

                                 Xin cờ sen Trắng lướt chông gai

                                 Di thư không cạn tình đồng đạo

                                 Cuối lửa chưa tàn nghĩa trúc mai

                                 Hỷ Kiến, Dược Vương thành hiện thực (2)

                                 Chánh, Y trang sức đẹp hình hài (3)

                                                                                 TÂM HOÀI

CHÚ THÍCH:

(1) Đức Quán Thế Âm Bồ-tát là vị Cổ Phật hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, do đại nguyện cứu khổ độ sanh nên vẫn ở địa vị Bồ-tát để thực hành 12 đại nguyện tại cõi Ta Bà.

(2) (3): Bồ-tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là tiền thân của Bồ-tát Dược Vương. Ngài Hỷ Kiến đã đắc định sắc thân tam muội nên tự mình xoa ướp hương hoa, thiêu đốt tay chân và thân mình nhiều kiếp để cúng dường Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Do nhân đó nên sau này dù tái sanh  ở cõi nào thì cũng có thân tướng đẹp đẻ (chánh báo) và quốc độ trang nghiêm (y báo). ( Lược chú thích theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa- phẩm Dược Vương)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb