THÔNG TƯ CỦA BHD.TƯ VỀ TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM



BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

VPTB: 18 THI SÁCH – THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – VIỆT NAM * ĐIỆN THOẠI: 01184 – 122 – 332 – 3020

                                                     email: tinchau09@gmail.com

Số: 3008/HDTG/TT/TB

THÔNG TƯ

V/v Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân

Kính gửi :  Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam (Quốc Nội)

                         Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại

 

Tri ân và báo ân là nền tảng thiết yếu để đi vào thánh đạo, thành tựu quả vị tối thượng. Mười phương Chư Phật, Chư Bồ tát trải qua vô lượng kiếp tu hành, với các sanh thân khác nhau thể hiện trọn vẹn hiếu hạnh, hiếu tâm. Vì thế mà Đức Thế tôn đã dạy“Tâm hiếu là tâm Phật – Hạnh hiếu là hạnh Phật”. Áo Lam GĐPT Việt Nam được sinh ra từ trong lòng Phật pháp, lấy giáo lý Phật đà làm nền tảng căn bản trong việc thiết lập chương trình, nội dung tu học, huấn luyện và làm kim chỉ nam trong từng Phật sự vì thếmà chữ hiếu phải khắc tâm, hạnh hiếu gắng thực hành.

Trải qua hơn nữa thế kỷ hành hoạt và trưởng thành, từng lớp thế hệ áo lam luôn canh cánh bên lòng tâm nguyện “tứ ân trọng báo”. Và luôn ấp ủ hoài bão:

- Tất cả chúng ta cùng một gốc, chung một quê hương nay sống trên nhiều Quốc độ khắp 5 châu tất cả đều là nhân duyên, nghiệp quả. Với tinh thần: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật” thì cần phải nỗ lực tấn tu, gieo trồng thiện pháp để chuyển hóa quốc độ, dân sinh bằng tất cả tâm nguyện hướng về nền hòa bình, an vui, thịnh trị cho dân tộc và cộng đồng nhân loại.

- Bao năm gian khó từ thuở khai sinh tổ chức đến ngày trưởng thành, qua từng giai kỳ khó nguy, trong từng mùa Pháp nạn, máu tiền nhân đã rơi, bao thế hệ áo lam vì đạo mà thiêu thân, vì đạo mà vong thân, vì lý tưởng mà hy hiến cuộc đời, vì tâm nguyện Bồ tát mà đi vào khổ đau, bỏ cả thân mạng trong lửa, trong nước, nơi núi cao, biển sâu để nêu cao đức vô úy. Có sự ra đi an tường, có cái chết bất tường, oan khuất,… tất cả giờ đây đều trông cậy vào việc làm phước thiện của người còn sống để hồi hướng công đức siêu độ, và chắc chắn có những hương linh chờ một duyên lành khai thị để phát tâm tỉnh giác lìa chỗ tối tăm.

Bao năm ấp ủ, trưởng dưỡng những tâm nguyện thiện lành, hướng tâm khẩn cầu cho một ngày duyên tròn nguyện kết. Nay vào mùa kỷ niệm 50 năm áo lam GĐPT Việt Nam thống nhất trên toàn quốc dưới sự dẫn dắt, bảo bọc của GHPGVNTN (1964 – 2014), kỷ niệm 10 năm BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tựu thành (2004 – 2014).

BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới phát tâm lập nguyện kết nối áo lam trên toàn Thế giới cùng thiện hữu tri thức kiến lập Pháp Hội Thù Ân hồi hướng công đức lành truy tiến báo ân, nguyện cầu âm siêu dương thái. Với tất cả ý nghĩa, tâm nguyện và tinh thần đó, BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới đã tiến hành 02 phiên họp cùng với BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam (Quốc Nội) và BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại, những khó khăn trở ngại đều được chia sẻ và giải quyết tường tận, để rồi tất cả đều đồng thuận, trên dưới một lòng chung lo Phật sự. Và cũng thỉnh thị Chư Tôn đức trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam tại Quốc Nội được quý ngài tận tâm dạy bảo, sữa chữa những điều cần thiết trong đề án đúng như Pháp, như Luật và hoan hỷ hứa khả trợ duyên, tuyên hành pháp sự.

Để Phật sự viên thành, BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới kính thông tư đến quý Ban Hướng Dẫn trực thuộc các nội dung như sau:

1. Chính thức ban hành đề án tổ chức Pháp Hội Thù Ân của GĐPT Việt

Nam trên Thế Giới vào dịp Vía Bồ tát Địa Tạng Vương, mùa Vu Lan PL.2558

(đính kèm đề án).

2. Ủy nhiệm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam (Quốc Nội) chịu trách

nhiệm đăng cai tổ chức và thực hiện Phật sự viên thành.

3. Đề nghị quý BHD chuyển thông tư, đề án Pháp hội Thù Ân đến từng

Đơn vị GĐPT trên khắp các Tỉnh/Thị, các Quốc Gia, Châu Lục để cùng nhau góp phần công đức cúng dường, quy tập danh sách kỳ siêu, và đăng ký thọ giới Thập thiện, Bồ tát giới tại gia trong dịp này.

4. BHD Quốc Nội và Hải Ngoại chịu trách nhiệm ban hành thông tư điều phối Phật sự như:

- Tập trung danh sách kỳ siêu, giải oan bạt độ

- Ghi danh Huynh trưởng, Đoàn sinh phát tâm thọ giới

- Phát động và tiếp nhận sự cúng dường của Lam viên và thân hữu trong địa phương để chuyển về Ban Tổ Chức Pháp hội.

- Phổ biến nội dung và thành lập các phái đoàn về tham dự theo đúng

chương trình đề án đã ấn định.

- Riêng đối với BHD Quốc Nội: Giới thiệu danh sách Lam viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật theo thứ tự từ ưu tiên 01 cho đến hết để BTC thực hiện các quà Lam ủy lạo tinh thần nhân pháp hội này. Và tìm các địa chỉ của người thờ cúng chư Thánh Tử Đạo để BTC chuyển một số lễ phẩm tiến cúng tri ân.

- Tất cả các nội dung trên hoan hỷ chuyển về BTtrước ngày 03/08/2014 theo địa chỉ email như sau: vpttkbhdthegioi@gmail.com,songhat1942@gmail.com. Riêng phần tịnh tài quý ban BHD Tỉnh/Thị tại Quốc Nội hoan hỷ chuyển về trực tiếp cho HTr Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh với số điện thoại liên lạc: 0987 389706. Và quý BHD tại các Quốc Gia, Châu Lục, Hải Ngoại hoan hỷ chuyển cho HTr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Thủ Quỹ BHD GĐPT VN trên Thế Giới – Thành viên Ban Vận động tài chánh) tiếpnhận tổng hợp.

5. BHD GĐPT VN trên Thế Giới ủy nhiệm cho BHD Quốc Nội, BHD Hải

Ngoại trực tiếp tác lễ cung thỉnh Chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chứng minh Pháp Hội theo danh sách và Thư mời sẽ chuyển đến quý ban.

6. Ban Điều Hành trang nhà GĐPT Việt Nam trên Thế Giới thực hiện việc mở trang thư mục Pháp Hội Thù Ân từ nay cho đến khi pháp hội viên thành để đăng tải các thông tin liên quan đến Pháp hội.

Với tâm nguyện “nhất niệm thông tam giới”, chắc chắn điều phát nguyện của chúng ta cũng đã làm Chư linh tùy hỷ, chờ đón duyên lành, đang từng ngày khát ngưỡng được ân triêm pháp lạc mà siêu sanh thoát hóa. Nhân đây rộng mở cửa phương tiện thù thắng để mỗi lam viên chúng ta được hành thâm thiện pháp, kết nối thiện duyên, cùng nhau hóa giải nội kết trong tổ chức khi âm được siêu và dương sẽ được thái.

Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Quý ban thân tâm an lạc, vạn sự cát tường và dũng mãnh với tâm nguyện bất thối chuyển để cùng nhau nỗ lực thực hiện thành tựu Phật sự trọng yếu này theo tinh thần Thông tư đã thông tri.

Trân trọng kính chào tinh tấn.

                                                     PL.2558, Việt Nam ngày 01 tháng 07 năm 2014

                                                            Trưởng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

                                                                               NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu

Nơi nhận:

Thành viên BHD GĐPT VN trên Thế Giới

BHD. GĐPT VN ( Quốc Nội )

BHD. GĐPT VN tại Hải Ngoại

“ Thi hành Phật sự ”

Sao kính gửi:

Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

Hội Đồng CVGH GĐPT VN Quốc Nội

Hội Đồng CVGH GĐPT VN tại Hải Ngoại

“Kính đệ trình tri tường”

Hồ sơ / Lưu chiếu

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb