Điếu tang anh Nguyên Ngộ

Điếu tang anh Nguyên Ngộ

NGUYÊN tánh vô phân biệt
NGỘ lý vi vô vi
Bát phong vô quái ngại
Tứ nguyện vĩnh kiên trì

TÂM HÒAI.