Kinh “Thủ trưởng giả”

Kinh “Thủ trưởng giả”

Tôi nghe như vầy:
Môt thời Phật du hóa tại A-la-bệ Già-la, trong Hòa lâm.
Bấy giờ Thủ Trưởng giả, cùng với năm trăm Đại trưởng giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Năm trăm Trưởng giả cũng cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên…