Kinh “Úc Già trưởng giả”

Kinh “Úc Già trưởng giả”

KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ Tôi nghe như vầy: Một thời Phật du hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bấy giờ Trưởng giả Úc-già, chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ và ông đang ở trước các phụ nữ ấy, từ Bệ-xá-li ra đi. Ở khoảng giữa Đại lâm và Bệ-xá-li, chỉ để hoan […]