Lời truy tán của TT Thích Thái Hoà trong lễ Phủ kỳ Cố Huynh Trưởng Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

Lời truy tán của TT Thích Thái Hoà trong lễ Phủ kỳ Cố Huynh Trưởng Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

Trước hết tôi xin thay mặt Hội Đồng Thượng Thủ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN cũng như tất cả các Ban Hướng Dẫn Miền, Tỉnh, Thị toàn quốc có lời với anh trong buổi lễ Phủ kỳ này.
>>> Xem tiếp…