Trại Mục Kiền Liên & Lễ Phát Nguyện ĐS GĐPT Khánh Ân

Trại Mục Kiền Liên & Lễ Phát Nguyện ĐS GĐPT Khánh Ân

Phónh sự ảnh: Trại Mục Kiền Liên lễ Vu lan PL.2555 và Lễ Phát Nguyện Đoàn Sinh GĐPT Khánh Ân.