Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới (WFB)

HỘI LIÊN HỮU PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (WFB)

Nguồn Gốc:

Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới (gọi tắt là FWB) thành lập vào ngày 25 tháng 5 năm 1950 tại Colombo, Sri Lanka, nơi mà tất cả những đại diện của 27 quốc gia Á Châu, Âu Châu và Bắc Mỹ (bao gồm cả Hawaii) đã cùng gặp gỡ vì một mục đích chung. Gần như tất cả các tông phái của Phật giáo từ Đại Thừa (Mahayana), Nguyên Thủy (Theravada), và Kim Cương (Vajrayana) đều có đại diện là những Tăng đoàn cũng như những Phật Tử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo mà tất cả tổ chức cùng đến với nhau. Rất nhiều giáo phái cũng như các tổ chức Phật giáo đều tỏ ý muốn tham dự cuộc họp này. Vì vậy việc thành lập WFB mang ý nghĩa quan trọng đó là “đại diện cho lợi ích chung của hàng trăm, hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới”.

Mục Đích và Mục Tiêu:

Mục đích và mục tiêu của Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới là:

1. Thúc đẩy các thành viên thực hiện – thực hành đúng theo giáo lý của Đức Phật.
2. Bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết, và tình huynh đệ giữa các Phật tử;
3. Tuyên truyền giáo lý cao siêu của Đức Phật;
4. Tổ chức và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực xã hội, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ nhân đạo;
5. Mang lại sự an lạc, hạnh phúc, hòa bình cho thế giới và phối hợp với các tổ chức khác để cùng hướng đến một mục đích chung.

Để làm được những điều nói trên, Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới sẽ:

a. Thiết lập các trụ sở tại các nước, vùng lãnh thổ, hoặc những nơi có Phật tử, những người có niềm tin và thực hành của Phật giáo hoặc công nhận cho các tổ chức thành viên làm người đại diện khu vực.
b. Thiết lập và duy trì các trung tâm Hoằng Pháp trên khắp thế giới để phổ biến những lời dạy của Đức Phật, thúc đẩy và khuyến khích thực hành những lời dạy của Đức Phật;
c. Thiết lập và duy trì, hoặc hỗ trợ cho việc thành lập của các tổ chức cần thiết cho việc nghiên cứu và tuyên truyền của Phật giáo;
d. Khuyến khích và thúc đẩy hoạt động thực hành và thực hiện các nguyên tắc của Phật giáo;
e. Tổ chức và duy trì, hoặc hỗ trợ cho việc tổ chức và duy trì các công tác xã hội, giáo dục, văn hóa, và các dịch vụ nhân đạo;
f.  Hành động thống nhất dưới sự chỉ đạo và phối hợp giữa các trụ sở
g. Tổ chức và thúc đẩy sự trao đổi của các cơ quan, các học giả và sinh viên của các quốc gia Phật Giáo
h. Thực hiện các công việc khác nhau để thúc đẩy hội đi đến đúng mục đích và mục tiêu đã đề ra.

(Trích dẫn từ Kỷ Yếu HỘI THẢO LẦN THỨ 22 CỦA WFB)

Nguồn: www.gdptthegioi.org

Phần ghi thêm của BBT Homnepage GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu:

Trong Pháp nạn 1963 của Phật Giáo Việt Nam (Phật Giáo Việt Nam là 1 Trung Tâm Điểm của Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới – theo cách phân định hệ thống của Hội) Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã góp phần đáng kể vào các can thiệp bằng văn bản ủng hộ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam (danh xưng lúc bấy giờ của GHPGVNTN) và Tăng, Tín đồ Phật Giáo Việt Nam cũng như phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính phủ đương thời. (NQM)

——————————————————————————————————


THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS (WFB)

The origin:

The World Fellowship of Buddhists (WFB) was founded on May 25 B.E.2493 (1950) in Colombo, Sri Lanka, where representatives from 27 countries in Asia, Europe and North America (including Hawaii) met for this purpose. Nearly every school of Buddhism in the Mahayana, Theravada, and Vajrayana traditions was represented by members of the Sangha as well as laity. This was probably the first time in the history of Buddhism that such a gathering was held. No Buddhist sect, school or organization was unwilling to attend the meeting. Thus founded, the WFB represents the common interests of Buddhists throughout the world numbering hundreds of millions.

Aims and Objectives:

The Aims and Objectives of the World Fellowship of Buddhists are

1. To promote among the members strict observance and practice of the teachings of the Buddha;
2. To secure unity, solidarity, and brotherhood amongst Buddhists;
3. To propagate the sublime doctrine of the Buddha;
4. To organize and carry on activities in the field of social, educational, cultural and other humanitarian services;
5. To work for happiness, harmony and peace on earth and to collaborate with other organizations working for the same ends.

In order to achieve its Aims and Objectives, the World Fellowship of Buddhists shall :

a. Establish Regional Centres in countries, territories, or areas where there are appreciable numbers of Buddhists, whose belief in and pratice of Buddhism are free and unrestricted, or give recognition to any existing organizations as Regional Centres;
b. Establish and maintain Dhamma-duta Centres throughout the world for the purpose of disseminating the teachings of the Buddha, promoting and encouraging practice and observance of the teachings of the Buddha;
c. Establish and maintain, or assist in the establishment and maintenance of, such institutions as may be necessary for the study and propagation of Buddhism;
d. Stimulate and promote active practice and observance of the principles of Buddhism;
e. Organize and maintain, or assist in the organization and maintenance of, institutions for social, educational, cultural, and other humanitarian services;
f. Act as a directing and coordinating authority amongst international Dhamma-duta Centres;
g. Organize and promote exchange of missions, scholars and students between Buddhist countries; and
h. Take such other steps as will be conductive to the promotion of its Aims and Objectives.

In pursuing the courses of action indicated at (a) to (h) above, The World Fellowship of Buddhists shall refrain from involving itself directly or indirectly in any political activity.
________________________________________
Record of Proceedings: The 22nd WFB General Conference [2002]

Source: www.gdptthegioi.org

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb