THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2567-2023 Của Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

348258041_795229898497871_5496155539715922058_n

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2567-2023

Của Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres
The Secretary-General
MESSAGE ON THE DAY OF VESAK,THE DAY OF THE FULL MOON
5 May 2023
I send my warmest wishes to the millions around the world celebrating the Day of Vesak, which marks the birth, enlightenment, and passing of the Buddha.
The ideals celebrated on this sacred day have a deep resonance with the goals of our United Nations: understanding among peoples, the pursuit of harmony, the promotion of peace.
At this time of strife, the Buddha’s teachings of tolerance, compassion, and service to humanity are a source of solace and strength.
As we navigate the path to a better future, let us seize the spirit of Vesak.
Let us reach out to bridge differences, rise above narrow self-interest, and work together in solidarity for a more peaceful world for all.

THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY VESAK, NGÀY TRĂNG TRÒN
5 tháng Năm 2023
Tôi gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới đang kỷ niệm Ngày Vesak, ngày đánh dấu sự Đản Sinh, Thành Đạo và Viên Tịch của Đức Phật.
Những lý tưởng được tôn vinh trong ngày thiêng liêng này có sự cộng hưởng sâu sắc với các mục tiêu của Liên Hợp Quốc chúng ta: sự hiểu biết giữa các dân tộc, theo đuổi sự hài hòa, thúc đẩy hòa bình.
Vào thời điểm xung đột này, những lời dạy của Đức Phật về lòng khoan dung, từ bi và phục vụ nhân loại là nguồn an ủi và sức mạnh.
Khi chúng ta định hướng con đường đến một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta hãy nắm bắt tinh thần của Vesak.
Chúng ta hãy vươn tới để thu hẹp sự khác biệt, vượt lên trên lợi ích cá nhân hẹp hòi và đoàn kết cùng nhau hợp tác vì một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người.
Oklahoma May 17.2023
( * Dịch by: Thích Nguyên Nguyện)

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb