BHDTƯ GĐPTVN CÁO TANG

BHDTƯ GĐPTVN CÁO TANG

  Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM vô cùng thương tiếc báo tin đến: Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị GĐPT trực thuộc Trung Ương Quý Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh […]