Người tu hành không lầm NHÂN-QUẢ

Người tu hành không lầm NHÂN-QUẢ

NGƯỜI TU HÀNH KHÔNG LẦM NHÂN QUẢ Thích Minh Thành Hỏi: Các vị Cao Tăng Đại đức là những bậc đại tu hành còn có rơi vào vòng chi phối của nhân quả hay không? Đáp: Nhân quả là quy luật của vũ trụ vạn vật, không có một ai có thể đi ra ngoài quy luật ấy. Người tu hành đạt đạo và chứng quả thì không còn mê lầm đối với nhân quả, chứ chẳng phải là không còn nằm […]