GĐPT KHÁNH PHÚ TỔ CHỨC LỄ QUY Y TAM BẢO CHO ĐOÀN SINH

GĐPT KHÁNH PHÚ TỔ CHỨC LỄ QUY Y TAM BẢO CHO ĐOÀN SINH

Đức phật dạy: ” Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn” Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Người quy y Tam Bảo là người có đủ duyên lành để tiến đến con đường của Hiểu và Thương (giác ngộ),tiếp cận Phật pháp, để hồi đầu, quy hướng về Tam Bảo, để bắt […]