KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM I/BRVT HỌC KỲ 10.

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM I/BRVT HỌC KỲ 10.

Để tiếp tục chương trình học của khóa Đào Tạo Giảng Viên mang tên Như Tâm 1/BRVT vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 tiếp tục kỳ 10 tại chùa Lạc Bang, Châu Đức. Tham gia kỳ học này gồm có 27 anh chị huynh trưởng học viên. Trong kỳ học này Ban điều Hành […]