GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2024. Nhằm đánh giá quý trình tu học, huấn luyện, sinh hoạt và các hoạt đông phật sư đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024. Ngày 30/6/2024 BHD.GĐPTBRVT đã tổ chúc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 tại […]