TU HỌC NGÀNH THANH TẠI GĐPT KHÁNH HỶ- KHÁNH QUANG B

TU HỌC NGÀNH THANH TẠI GĐPT KHÁNH HỶ- KHÁNH QUANG B

Sau thời gian dài bị gián đoạn  chương trình tu học, sinh hoạt  vì dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống và mọi sinh hoạt của toàn quốc. Hiện nay tình  hình dịch bệnh đã có phần suy giảm, mọi sự sinh hoạt của xã hội cũng đang dần dần được khôi phục. GĐPT […]