GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU KHAI MẠC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU KHAI MẠC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU KHAI MẠC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19. Nhằm đào tạo hàng huynh trưởng cầm đòn có đủ khả năng và kỹ năng cầm đoàn, đồng thời đáp ứng được nhu cầu đào tạo huynh trưởng bổ sung cho các đơn vị đang thiếu huynh trưởng […]