Thư tiễn biệt anh Thị Hoàng-Nguyễn Duy lô

Thư tiễn biệt anh Thị Hoàng-Nguyễn Duy lô

 THƯ TIỄN  BIỆT  Huynh Trưởng Cấp Tấn Thị Hoàng-Nguyễn Duy Lô                              Nam mô A-di-đà Phật  Kính thưa chơn linh anh.   Thế là anh đã thuận thế vô thường vĩnh viễn ra đi,  từ nay trong  đại gia đình áo lam BRVT mất đi một người anh, một người đồng sự kính thương, […]