GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 2/2024.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 2/2024.

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 2/2024. Theo đề án sinh hoạt năm 2024, nhằm thăng tiến đạo tâm, gia tâm tu học, cũng cố kiến thức nội điển cho hàng huynh trưởng. BHD GĐPTBRVT tổ chúc mỗi năm 5 kỳ tu Bát Quan Trai cho hàng huynh trưởng và đoàn […]